W związku z wprowadzeniem z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO, realizując przysługujące Klientowi na postawie art. 13 RODO prawo do informacji, poniżej przedstawia się Klientowi treść klauzuli informacyjnej administratora danych osobowych.

 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Deweloper informuje, iż:

  • administratorem danych osobowych Klienta jest Deweloper, tj. NOWA OLSZYNKA sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Szafarnia 10 lok. 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 505571, NIP: 9571073445, REGON: 222066949;

  • ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych;

  • odbiorcą danych osobowych Klienta będzie Deweloper;

  • dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celach:

   • przedstawienia oferty handlowej oraz celach informacyjnych przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz realizacji obowiązków Dewelopera wynikających z przedstawienia oferty handlowej,

   • marketingowych przez okres do cofnięcia zgody Klienta na przetwarzanie danych osobowych w tym celu lub do złożenia przez Klienta żądania usunięcia danych osobowych

  • dane osobowe przekazane Deweloperowi są traktowane jako poufne i nie są dostępne dla osób nieuprawnionych,

  • Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

  • Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Klienta dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r

  • podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem przedstawienia oferty handlowej przez Dewelopera. Klient jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa Dewelopera przedstawienia oferty handlowej.

 • Klient wyraża zgodę na przekazywanie przez Dewelopera jego danych osobowych do państwa trzeciego, niebędącego państwem członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz na przekazywanie przez Dewelopera